سیل های مکانیکی

عواملی که باعث افزایش عمر آب بند ها می شوند شامل طراحی مکانیکال سیل و انتخاب مواد، کنترل فرآیند و محیط زیست و بهینه سازی تجهیزات می باشند.

کربن براش

کربن براش یک اتصال دهنده الکتریکی است که جریان را بین سیم های ثابت و قسمت های متحرک انجام می دهد ، که معمولاً در یک شافت چرخان است.

اورینگ

حلقه O یک سیل ثانویه ایی است که بطور معمول برای جلوگیری از عبور هوا یا مایع استفاده می شود. به عبارت دیگر برای نگه داشتن مایعات یا هوا در داخل یک محفظه استفاده می شود.